Regulamin

Strona Główna / Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną – Kwiaciarnia Internetowa Gardenia.

Spis treści

I Informacje wstępne

 1. Design Magdalena Kurek, zwana dalej „Kwiaciarnią Gardenia”, 02-793 Warszawa, ul. Villardczyków 10/82, NIP 8212579919, tel. kontaktowy 791703608, e-mail: kontakt@kwiatygardenia.pl, jest właścicielem kwiaciarni internetowej www.kwiatygardenia.pl (dalej jako „Serwis”).
 2. Przedmiotem działalności Kwiaciarni Gardenia jest m.in. sprzedaż produktów (dalej łącznie jako „Produkty” lub „Rzeczy”) z doręczeniem.
 3. Terenem działalności Kwiciarni Gardenia jest Warszawa i okolice, z tym że zamawiane Produkty mogą być doręczane poza jej obszarem zgodnie z wyborem Klienta na etapie zamawiania. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
 4. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie Serwisu należą do Kwiaciarni Gardenia lub zostały przekazane przez Partnerów Kwiaciarni Gardenia i objęte są ochroną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).
 5. Wszystkie ceny Produktów w Serwisie zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia.
 6. Kwiaciarnia Gardenia jest właścicielem znaku towarowego Kwiaciarnia Gardenia.
 7. Rejestracji i zamówień w Serwisie może dokonywać wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona w zdolność prawną oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych („Klient”). Przez „Konsumenta” rozumie się – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu, z wyłączeniem zwyczajnych prac utrzymaniowych powodujących brak dostępności do Serwisu.

II Składanie zamówienia

 1. Kwiaciarnia Gardenia przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez:
  • e-mail kontakt@kwiatygardenia.pl
  • oraz osobiście w siedzibie kwiaciarni przy ul. Świętego Bonifacego 66/U1, 02-936 Warszawa.
 2. Klient precyzuje zamówienie, wskazując termin doręczenia i dodając do koszyka Produkt, który zamierza nabyć, określając ilość danego Produktu oraz dodatków do niego. Po wybraniu Produktu i określeniu jego ilości, Klient podaje dane kontaktowe osoby odbierającej przesyłkę (Produkty), a następnie wskazuje sposób płatności i potwierdza chęć zawarcia umowy przyciskiem „Zamawiam i płacę”. Zamówienie będzie można potwierdzić (poprzez kliknięcie „Zamawiam i płacę”) do momentu umożliwiającego jego realizację zgodnie z Terminami i warunkami doręczeń.
 3. Po sprecyzowaniu przyszłego zamówienia Kwiaciarnia Gardenia przesyła niezwłocznie na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Przyjęcie zamówienia oznacza złożenie przez Kwiaciarnię Gardenia oferty zawarcia umowy z Klientem. Potwierdzenie zamówienia skutkuje – zgodnie z art. 661 § 1 Kodeksu cywilnego – związaniem Kwiaciarni Gardenia złożoną ofertą. Na etapie precyzowania zamówienia Klient otrzymuje informację o terminie związania Kwiaciarni Gardenia złożoną ofertą. Jeżeli w tym terminie oferta Kwiaciarni Gardenia nie zostanie zaakceptowana, Kwiaciarnia Gardenia przestanie być związana tą ofertą.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy klientem a Kwiaciarnia Gardenia:
  • w przypadku Konsumentów – dla zamówień złożonych przez stronę www.kwiatygardenia.pl – z chwilą zaznaczenia przycisku „Zamawiam i płacę”. Brak zapłaty w terminie wskazanym w Terminach i warunkach doręczeń skutkować będzie anulowaniem oferty Kwiaciarni Gardenia;
  • w przypadku przedsiębiorców – dla zamówień złożonych przez e-mail, fax (dla klientów wybierających płatność odroczoną) – z chwilą potwierdzenia otrzymania przez klienta faktury VAT. Po zawarciu umowy Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy.
 5. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Kwiaciarnia Gardenia ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy zawartej z Klientem, w szczególności za dostarczenie Produktu bez wad. Produkty dostarczane są w terminie wskazanym w umowie zawartej z Klientem.
 6. Klient zamawiając prezenty zawierające alkohol i/lub wyroby tytoniowe, oświadcza, że jest pełnoletni oraz zamawia te Produkty dla osoby pełnoletniej. Złożenie zamówienia na prezent z alkoholem jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych.
 7. Chęć dokonania zmiany w zamówieniu (w przypadku zawartej już umowy zgodnie z ust. 5 powyżej) można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 791702608 lub za pośrednictwem e-maila kontakt@kwiatygardenia.pl. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: zmian w adresie dostawy, zmian treści bilecika, zmian terminu realizacji oraz odbiorcy. Zmiany do zamówienia zostaną wprowadzone po potwierdzeniu przez Kwiaciarnię Gardenia takiej możliwości i przekazaniu tej informacji Klientowi. Ewentualne koszty związane z wprowadzeniem zmian każdorazowo są ustalane z Klientem przed ich wprowadzeniem.
 8. Kwiaciarnia Gardenia realizuje wszystkie zamówienia Klientów złożone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 9. Wybrane Produkty mogą być objęte promocją. Warunki i zasady korzystania z promocji mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym regulaminie, o czym Klient zostanie poinformowany przed zawarciem umowy. Wiążące wówczas dla danego zamówienia pozostają warunki promocji. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej akcji.
 10. Ostatnim etapem realizacji zamówienia jest wysłanie do odbiorcy Produktów (kwiatów/prezentów) listownego potwierdzenia doręczenia. Bezpośrednia opinia odbiorcy jest ważną informacją potwierdzającą prawidłowe zrealizowanie zamówienia.
 11. W przypadku poniesienia przez Kwiaciarnię Gardenia kosztów związanych z realizacją zamówienia (dostarczenie Produktu na adres wskazany przez Klienta), które nie może zostać zrealizowane z powodu nieprawidłowości danych przekazanych przez Klienta, zlecenie zostanie uznane za zrealizowane. Ponowna próba realizacji tego zlecenia będzie wymagać dodatkowej opłaty nie wyższej niż koszty rzeczywiście poniesione przez Kwiaciarnię Gardenia. W przypadku braku wymaganej dodatkowej opłaty w czasie umożliwiającym zachowanie terminu zlecenia i/lub braku możliwości kontaktu z Klientem, Kwiaciarnia Gardenia nie jest zobowiązana do ponownej próby realizacji zamówienia.

III Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
 2. Szczegółowy wykaz akceptowanych form płatności znajduje się w zakładce: dostępne formy płatności.
 3. Szczegółowe zasady doręczania Produktów określone są w Terminach i warunkach doręczeń (załącznik nr 1).
 4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Klienta z uwagi na niedostępność określonych Produktów, Kwiaciarnia Gardenia umożliwia Klientowi zastąpienie tych Produktów Produktami o tej samej wartości i jakości, na zasadach określonych Polityką zastępowania Produktu opisaną poniżej:
 5. Polityka zastępowania produktu: Kwiaciarnia Gardenia dostarcza bukiety zgodne ze wzorami prezentowanymi na zdjęciach w kwiaciarni internetowej www.kwiatygardenia.pl. Twoje zamówienie jest realizowane przez Kwiaciarnię Gardenia zgodnie z obowiązującymi zasadami pracy w sieci, a bukiet wykonywany jest przez naszych florystęów w najwyższym standardzie zapewnianym przez naszą firmę. Prosimy mieć na uwadze, iż kwiaty są produktem szczególnym. Ze względu na sezonowość niektórych gatunków oraz przez wzgląd na fakt, że każdy profesjonalny florysta ma indywidualny styl układania kompozycji, doręczane bukiety mogą w minimalnym stopniu odbiegać od swych wzorców. Układanie kwiatów jest dla nas sztuką, nasi floryści to osoby z niezwykle czułym zmysłem estetycznym: ewentualne zmiany nigdy nie zostaną przeprowadzone w sposób niekorzystny dla wrażeń czerpanych z kompozycji. Jeśli zamówione kwiaty nie są dostępne ze względu na ich sezonowość, kontaktujemy się ze zleceniodawcą i proponujemy nowy skład. W przypadku braku jednego lub dwóch z gatunków kwiatów wchodzących w skład zamówionego bukietu zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia ich innymi w podobnej tonacji i o tej samej wartości w celu zachowania terminowości dostawy. Zgodnie z zasadą Gwarancji satysfakcji zapewniamy, że doręczone kwiaty będą równie okazałe i estetyczne jak wzorzec bukietu widoczny na zdjęciu. Prezentowane Państwu upominki, czekoladki, smakołyki, maskotki, torty, kawa, wino, piwo, które można zamówić łącznie z kompozycją kwiatową, stanowią propozycje danych produktów. Z tego powodu np. rodzaj wina czy czekoladek będzie wybierany z aktuanie dostępnych na stanie magazynu, zawsze jednak zgodnie z wartością zamówienia. Widoczne na zdjęciach kosze wchodzące w skład prezentów (produkty z kategorii prezenty) są koszami przykładowymi. Kwiaciaria Gardenia gwarantuje, że dołoży wszelkich starań, aby zamówione kwiaty zostały doręczone w formie, stylu i kolorze najbardziej zbliżonym do bukietu, który został wybrany na stronie sklepu internetowego www.kwiatygardenia.pl lub w katalogu.
 6. Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość przygotowania oraz dostarczenia do odbiorcy kompozycji zawierającej alkohol. Produkty wchodzące w skład tych kompozycji są kupowane u renomowanych dystrybutorów w ramach realizacji zlecenia.
 7. Przyjęcie dostarczonych Produktów odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu doręczenia.
 8. Gdy kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem (pomimo podjęcia próby doręczenia) lub adres jest nieprawidłowy, lub odbiorca odmówi odbioru przesyłki, lub z powodu innych przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient lub wskazany przez niego odbiorca, przesyłka wróci do siedziby firmy. Kwiaciarnia Gardenia nie ponosi wówczas odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie zamówienia lub brak możliwości jego wykonania.
 9. Ostatnim etapem realizacji zamówienia jest wysłanie do odbiorcy Produktów listownego potwierdzenia doręczenia korespondencją elektroniczną lub telefonicznie ( sms, telefon). Bezpośrednia opinia odbiorcy jest ważną informacją potwierdzającą prawidłowe zrealizowanie zamówienia.

IV Postanowienia ogólne

 1. Kwiaciarnia Gardenia gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni od momentu doręczenia do odbiorcy, jeśli będą pielęgnowane we właściwy sposób (porady dotyczące pielęgnacji kwiatów znajdują się na stronie Serwisu).
 2. Kwiaciarnia Gardenia jest zobowiązana do udzielania Klientom wszelkich wyjaśnień i instrukcji związanych z oferowanymi Produktami.
 3. Po odebraniu przesyłki Produkty spożywcze ulegające łatwemu zepsuciu (owoce, słodycze, ciasta) należy przechowywać w warunkach chłodniczych. Sugerowany czas przydatności do spożycia to 24h.
 4. Dostępność naszych pracowników pod telefonem jest zależna od godzin otwarcia kwiaciarni. Informacja ta jest dostępna w zakładce “Kontakt”. Proszę mieć na uwadze, że w szczególności w święta kwiatowe ( np. Dzień Kobiet, Walentynki, Dzień Matki) lub w inne dni o zwiększonym ruchu w kwiaciarni stacjonarnej, kontakt telefoniczny może być utrudniony lub czas oczekiwania wydłużony.
 5. Kwiaciarnia Gardenia przy wykonywanym zleceniu odpowiada za nie do wysokości wartości zamówienia.
 6. Kwiaciarnia Gardenia dokona zwrotu należności w czasie do 14 (czternastu) dni od daty ustalenia szczegółów zwrotu. Kwiaciarnia Gardenia ponosi odpowiedzialność za terminowy zwrot należności z tytułu niezrealizowanego zamówienia, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które nie odpowiada.
 7. Postanowienia ust. 5-6 powyżej nie mają zastosowania do Konsumentów i w tym zakresie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

V Reklamacje

 1. Kwiaciarnia Gardenia odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Produktu zakupionego przez Klienta, w szczególności w zakresie określonym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 121 z późn. zm).
 2. Reklamacja powinna zawierać opis nieprawidłowości realizacji. Reklamacja może być złożona mailem albo osobiście na piśmie w siedzibie firmy.
  Email: info@pocztakwiatowa.pl
  Siedziba: Kwiaciarnia Gardenia, ul. Świętego Bonifacego 66/U1, 02-936 Warszawa
 3. Reklamacja dotycząca kwiatów rozpatrywana jest w ciągu 3 dni roboczych od daty jej złożenia. Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 14 dni.
 4. Reklamacja dotycząca prezentów rozpatrywana jest w ciągu 7 dni roboczych od daty jej złożenia. Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 30 dni.
 5. Po zgłoszeniu reklamacji Kwiaciarnia Gardenia wyjaśni ją i zaproponuje sposób jej rozpatrzenia
 6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego Konsumentem przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).
 7. Jeżeli postanowienia ust. 2-10 powyżej będą mniej korzystne dla Konsumenta od przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza w odniesieniu do terminów rozpatrywania reklamacji, względem Konsumentów będą mieć zastosowanie te przepisy, w szczególności regulacje Kodeksu cywilnego.
 8. Zgłoszenie reklamacji nie jest warunkiem koniecznym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 9. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 10. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z załącznikiem nr 4 poniżej.

VI Postanowienia końcowe

 1. Dla każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 2. Kwiaciarnia Gardenia – właściciel serwisu internetowego www.kwiatygardenia.pl, zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności stanowiąca osobny odnośnik w tej witrynie internetowej: https://kwiatygardenia.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Kwiaciarnię Gardenia, w tym polegających na umożliwieniu rejestracji i zakładania konta, a także składania zamówienia w serwisie internetowym www.kwiatygardenia.pl odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz.1204 z późn. zm). W tym zakresie niniejszy regulamin stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.
 4. Kwiaciarnia Gardenia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do nowych zamówień, a zatem nie wywołuje skutków prawnych do zawartych już umów.
 5. Kwiaciarnia Gardenia ponosi odpowiedzialność w zakresie swojej infrastruktury technicznej za wysyłanie wiadomości pocztowych na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 6. Minimalne wymagania techniczne dla współpracy z systemem teleinformatycznym Kwiaciarni Gardenia są następujące: przeglądarka Internet Explorer 7 i wyżej, Firefox 7 i wyżej, Chrome 8 i wyżej, Opera 10 i wyżej, Safari 5 i wyżej. Do poprawnego działania muszą być włączone ciasteczka (cookies) w przeglądarce i Javascript.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta, w tym zamieszczanie na stronie internetowej Kwiaciarni Gardenia, treści o charakterze bezprawnym. Kwiaciarnia Gardenia zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2023 roku.
Back to Top
Added to cart